Logo MKVNK

Počítačová geometria (2)

Informácie o predmete

Vitajte na predmete Počítačová geometria (2) pre 2. ročník magisterského štúdia učiteľstva deskriptívnej geometrie.


Prednáška + cvičenie - Štvrtok 8:10, M-120.


Odporúčaná študijná literatúra:

Prednášky + cvičenia

1. prednáška + cvičenie

Aproximačné splajny - Bézierov splajn, beta splajn

Materiály k lekcii

Príklady

2. prednáška + cvičenie

Aproximačné splajny - B-splajnové funkcie

Kubická B-splajnová funckia

3. prednáška + cvičenie

Aproximačné splajny - B-splajn

4. prednáška + cvičenie

Aproximačné splajny - B-splajn - modelovanie a vyčísľovanie

Príklad - nerovnomerný B-splajn

5. prednáška + cvičenie

Racionálne rozšírenie kriviek - racionálna Bézierova krivka, kužeľosečky

Materiály k lekcii

Polkružnica

Dve nulové váhy

6. prednáška + cvičenie

Racionálne rozšírenie kriviek - kužeľosečky, NURBS

Materiály k lekcii

Nenulová váha

Nulová váha

7. prednáška + cvičenie

Plochy určené okrajom - priamkové plochy, bilineárne Coonsove záplaty

Materiály k lekcii

Priamková plocha

Bilineárna Coonsova záplata

8. prednáška + cvičenie

Plochy určené okrajom - čiastkové bikubické Coonsove záplaty, bikubicky stmeľované Coonsove záplaty

Materiály k lekcii

Čiastkovo bikubicky stmeľovaná Coonsova záplata

Vplyv twistov na tvar bikubicky stmeľovanej Coonsovej záplaty

9. prednáška + cvičenie

Plochy tenzorového súčinu - Bézierove, B-splajnové bikubické záplaty

Materiály k lekcii

Bézierova záplata

NURBS a ostatné

10. prednáška + cvičenie

Dojazdy

Materiály k lekcii

11. prednáška + cvičenie

Dojazdy

Materiály k lekcii

12. prednáška + cvičenie

Dojazdy

Materiály k lekcii

Zadania

1. úloha

Aproximačné splajny

Zadanie úlohy

2. úloha

Racionálne krivky

Zadanie úlohy

3. úloha

Plochy

Zadanie úlohy

Hodnotenie

Z predmetu je možné získať 100 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať z každej časti aspoň 25 bodov.

Stupnica hodnotenia predmetu:

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.