Logo MKVNK

Počítačová grafika (1)

Vitajte na cvičeniach z predmetu Počítačová grafika (1). Na tomto mieste sa nachádzajú všetky potrebné materiály, a zadania úloh. Pozrite si hodnotenie cvičení.


Cvičenia - Utorok 14:50, M-116

Prednáška - Utorok 13:10, M-IX

Cvičenia

1. cvičenie

Úvod, prehľad kurzu

Opakovanie, transformácie

2. cvičenie

Transformácie v 2D a 3D

3. cvičenie

Zmena súradnicovej sústavy

Rotácie v priestore - otočenie okolo všeobecnej priamky, kvaternióny

Materiály k cvičeniu

4. cvičenie

Rotácie v priestore - Eulerove uhly, gimbal lock, interpolácia

Príklady na cvičení

5. cvičenie

Reprezentácie objektov - delenie priestoru

Prezentácia z cvičenia

6. cvičenie

Mnohouholníkové pletivá - prehľad, (pol)hranové štruktúry

Implicitné modelovanie - zjednotenie kriviek, algoritmus pochodujúcich štvorcov

Prezentácia z cvičenia

Príklady na cvičení

7. cvičenie

Viditeľnosť - Z-buffer

Premietanie

Príklady na cvičení

8. cvičenie

kD stromy - konštrukcia, hľadanie najbližšieho suseda

Príklady na cvičení

9. cvičenie

Vypĺňanie - skenovacia priamka, záplavové vypĺňanie

Prienik kužeľosečiek

Príklady na cvičení

10. cvičenie

Scanline - Príklady

Orezávanie - algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck

Riešený príklad (scanline)

Riešený príklad (orezávanie)

11. cvičenie

Rasterizácia úsečky - dominantný smer, algoritmy DDA, Bresenham

12. cvičenie

Rasterizácia úsečky - midpoint pravidlo

Rasterizácia kružnice a elipsy

13. cvičenie

FINAL

Zadania

1. úloha

Dátová štruktúra quadtree

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

2. úloha

1D z-buffer

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

3. úloha

Scanline

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

4. úloha

Orezávanie

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

5. úloha

Rasterizácia

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

Hodnotenie

Na cvičeniach je možné získať 50 bodov, keďže tvoria 50% celkového hodnotenia predmetu.

Cvičenia sú rozdelené na 2 časti:

Na pripustenie ku skúške je potrebné získať z každej časti aspoň polovicu bodov, t. j. 17,5 bodov z programovacej časti a 7,5 bodov z písomnej časti.

Účasť na cvičeniach nie je povinná ani hodnotená.

Odovzdávanie

Zadania sú vypracované v jazyku C# vo Visual Studio Community 2015/2017/2019 s použitím WPF, t.j. podobne ako v predošlých kurzoch.

Pre každé zadanie sú zverejnené detailné pokyny, hodnotenie a potrebné súbory (napr. šablóny, vstupné dáta).

Zadania sú odovzdané do zdieľaného priečinka, ku ktorému máte jedinečný prístup. Termín odovzdania je uvedený v pokynoch, a teda súbory odovzdané po termíne nebudú hodnotené.

Odovzdávate nasledovné súbory: zdrojové súbory (.cs), spustiteľný súbor (.exe) a priečinok s VS projektom. To znamená, že aplikáciu možno spustiť aj na stroji, na ktorom nie je nainštalované VS.

Všetky súbory vložíte do priečinku, ktorého názov má formát PGr1 - x. DÚ - Priezvisko Meno.

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.

Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".

Linky

Zbierka úloh (EN)

Zbierka úloh (SK)