Logo MKVNK

Vybrané partie z geometrie

Informácie o predmete

Vitajte na predmete Vybrané partie z geometrie pre 1. ročník magisterského štúdia Učiteľstva matematiky.


Kurz sa koná každý Utorok, 9:50-11:20 v miestnosti M-VII.


Odporúčaná študijná literatúra:

Lekcie

1. lekcia

Úvod, prehľad kurzu

Rovnica kužeľosečky

Úvodné slajdy

2. lekcia

Rovnica kužeľosečky

Príklad 1.24 - 1 c)

Príklad 1.24 - 3 b)

3. lekcia

Priamka a kužeľosečka

Príklad 2.12 - 1

4. lekcia

Asymptotický smer

Príklad 2.12 - 3

Príklad 2.12 - 4

5. lekcia

Stred a singulárny bod kužeľosečky

Stred kužeľosečky

Príklad 3.10 - 3

Príklad 3.10 - 10

Príklad 3.10 - 11

6. lekcia

Polára bodu

Polára bodu

Príklad 4.9 - 1

Príklad 4.9 - 2

7. lekcia

Polára bodu

Materiály k lekcii

8. lekcia

Polára bodu

Materiály k lekcii

9. lekcia

Polára smeru

Priemer kužeľosečky

Polára smeru

Polára smeru - veta 5.4 - tetivy

Polára smeru - veta 5.6 - dotyčnice

10. lekcia

Polára smeru

Priemer kužeľosečky

Združené priemery

Príklad 5.11 - 9

Príklad 5.11 - 10

Príklad 5.11 - 11

11. lekcia

Vnútro a vonkajšok regulárnej kužeľosečky

Osi a vrcholy kužeľosečky

Príklad 6.5 - 1

Príklad 7.6

Príklady 7.7, 7.8 a 7.10 - 5e)

12. lekcia

Euklidovská a afinná klasifikácia kužeľosečiek

Príklady

13. lekcia

Ohniskové vlastnosti kužeľosečiek

Zadania

1. úloha

Zadanie úlohy

2. úloha

Zadanie úlohy

3. úloha

Zadanie úlohy

Hodnotenie

Z predmetu je možné získať 100 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Na pripustenie ku skúške je potrebné získať z priebežného hodnotenia aspoň 25 bodov.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zo skúšky aspoň 25 bodov.

Stupnica hodnotenia predmetu:

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.