Logo MKVNK

Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá

Informácie o predmete

Vitajte na cvičeniach z Grafických systémov, vizualizácie, multimédií pre 3. ročník bakalárskeho štúdia Informatiky.


Cvičenie - Pondelok 15:40, F1-248.

Prednáška - Štvrtok 8:10, M-IX.

Cvičenia

1. cvičenie

Úvod, prehľad kurzu

Zobrazovací kanál

Materiály

2. cvičenie

Mesh

Prienik lúča s trojuholníkom

Materiály

3. cvičenie

Ray casting -- nastavenie kamery

Implementácia

Materiály

Implementácia - šablóna

Implementácia - vzorový kód

4. cvičenie

Ray casting -- modifikácia scény

Afinné transformácie

Implementácia - šablóna - rozrobená

Afinné transformácie v rovine

Afinné transformácie v priestore

Rotácia okolo všeobecnej priamky

5. cvičenie

Afinné transfofrmácie - implementácia

Implementácia - šablóna

Implementácia - vzorový kód

6. cvičenie

Tieňovanie

Tieňovanie

Implementácia - vzorový kód

Zadania

Vašou úlohou bude naprogramovať jednoduchý grafický systém. Presnejšie, bude potrebné načítať zo súboru trojuholníkové pletivo a vykresliť ho do bitmapy. Po pridaní svetelných zdrojov aplikujete tieňovanie (najprv ploché, neskôr Phongovo). Na záver urobíte vykreslenú scénu pohyblivou, a teda implementujete základné afinné transformácie, aby používateľ mohol scénu otáčať, posúvať a približovať. Ku každej z častí dostanete podrobné inštrukcie v rámci zadania príslušnej úlohy.

1. etapa

Ray casting

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

2. etapa

Phongovo osvetľovanie

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

3. etapa

Afinné transformácie

Zadanie úlohy

Vzorová aplikácia

Projekty posielate emailom ako link na úložisko (napr. univerzitný OneDrive), skade je možné ich stiahnuť.

Hodnotenie

Cvičenia tvoria 50% (bodov) z celkového hodnotenia predmetu a sú rozdelené nasledovne:

Na absolvovanie cvičení je potrebné získať aspoň 25 bodov. Za neskoré odovzdanie po stanovenom termíne sa počet získaných bodov vynásobí koeficientom 0,5.

Odovzdávanie

Zadania môžete vypracovávať v ľubovoľnom programovacom jazyku a vývojom prostredí. Podmienkou je možnosť vykresľovania farebných bodov do bitmapy a pridávanie užívateľských prvkov (tlačidlá, textové polia a pod.). Povolené je aj použitie externých knižníc, avšak algoritmy/úlohy uvedené v zadaniach musia byť naprogramované ručne.

Na cvičeniach sa však bude demonštrovať v jazyku C# a vývojovom prostredí Visual studio 2022 Community.

Vždy odovzdávajte samostatne spustiteľný (.exe) súbor (aj s prípadnými potrebnými knižnicami) a takisto všetkty zdrojové súbory (projekty). Aplikácia musí byť spustiteľná aj na čistom stroji, aj z vývojového prostredia, v ktorom ste ju vytvárali.

Vždy odovzdávajte finálnu verziu vášho vypracovaného zadania!

Pri odhalení podvádzania pri riešení úloh sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.

Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".