Logo MKVNK

Počítačová grafika (2)

Vitajte na cvičeniach z predmetu Počítačová grafika (2). Na tomto mieste sa nachádzajú všetky potrebné materiály, a zadania úloh. Pozrite si hodnotenie cvičení.


Cvičenia - Pondelok 13:10, M-120

Prednáška - Štvrtok 8:10, M-116

Cvičenia

1. cvičenie

Úvod, prehľad kurzu

Premietanie tiene

Príklady na cvičení

2. cvičenie

Prienik lúča s objektmi

Príklady na cvičení

3. cvičenie

Sféra a jej časti

Príklady na cvičení

4. cvičenie

Lambertovský odraz, Snellov zákon

Príklady na cvičení

Riešenia

5. cvičenie

Snellov zákon

Príklady na cvičení

Riešenia

6. cvičenie

Phongovo osvetľovanie, Fresnelove rovnice

Príklady na cvičení

Riešenia

7. cvičenie

Phongovo tieňovanie

Blender -základy

8. cvičenie

Blender -osvetľovanie

9. cvičenie

Blender -materiály

Template na hodinu

10. cvičenie

Blender -textúry

Template na hodinu

Zadania

Programovacie úlohy

1. úloha

Zadanie úlohy

2. úloha

Zadanie úlohy

3. úloha

Zadanie úlohy

4. úloha

Zadanie úlohy

Písomná úloha

Písomná úloha

Zadanie úlohy

Modelovacie úlohy

Téma A - osvetľovanie

Zadanie úlohy

Téma B - materiály

Zadanie úlohy

Téma C - textúry

Zadanie úlohy

Hodnotenie

Na cvičeniach je možné získať 40 bodov, keďže tvoria 40% celkového hodnotenia predmetu.

Cvičenia sú rozdelené na 4 časti:

Na pripustenie ku skúške je potrebné získať z každej časti aspoň polovicu bodov, t. j. 10 bodov z programovacej časti, 6 bodov z písomnej časti a 4 body z modelovacej časti.

Účasť na cvičeniach nie je povinná ani hodnotená.

Odovzdávanie

Písomnú úlohu možno odovzdať osobne na cvičení, poslať ako dostatočne kontrastnú a ostrú (t. j. dobre čitateľnú) fotografiu alebo ako natexovaný pdf súbor.

Zadania programovacích úloh sú vypracované v jazyku C# vo Visual Studio Community 2017/2019/2022. Ku každej úlohe je dostupná šablóna, čiže netreba vytvárať používateľské prostredie. Odovzdávate nasledovné súbory: zdrojové súbory (.cs), spustiteľný súbor (.exe) a priečinok s VS projektom. To znamená, že aplikáciu možno spustiť aj na stroji, na ktorom nie je nainštalované VS.

Modelovacie zadania sú vypracované a odovzdané v Blenderi 3.2. Odovzdávate všetky zdrojové súbory (t. j. .blend, .png, .jpg pre textúry a pod.).

Pre každé zadanie sú zverejnené detailné pokyny, hodnotenie a potrebné súbory (napr. šablóny, vstupné dáta).

Termín odovzdania je uvedený v pokynoch, a teda súbory odovzdané po termíne nebudú hodnotené.

Všetky súbory vložíte do priečinku, ktorého názov má formát PGr2 - x. DÚ - Priezvisko Meno.

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.

Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".