Logo MKVNK

Úvod do počítačovej geometrie

Informácie o predmete

Vitajte na predmete Úvod do počítačovej geometrie pre 3. ročník bakalárskeho štúdia Učiteľstva deskriptívnej geometrie.


Kurz sa koná každý Utorok, 13:10 a Štvrtok, 14:20 v miestnosti M-120.


Odporúčaná študijná literatúra:

Vykresľovanie parametrických plôch

Lekcie

1. týždeň

Úvod, prehľad kurzu

Pracovné prostredie, reprezentácie objektov v geometrickom modelovaní

2. týždeň

Afinné transformácie v rovine a priestore

3. týždeň

Triedy geometrických transformácií

4. týždeň

Rotačné plochy -- priamkové, cyklické, kvadratické, všeobecné

5. týždeň

Skrutkové plochy

6. týždeň

Translačné plochy

7. týždeň

Klinové plochy a konoidy

8. týždeň

Klinové plochy a konoidy

9. týždeň

PRAX

10. týždeň

PRAX

11. týždeň

Mongeovo premietanie a axonometrie

12. týždeň

Axonometrie a stredové premietanie

13. týždeň

Dojazdy

Zadania

1. úloha

Zadanie úlohy

2. úloha

Zadanie úlohy

3. úloha

Zadanie úlohy

Projekt - voliteľné

Zadanie projektu

Hodnotenie

Z predmetu je možné získať 100 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať z každej časti aspoň 25 bodov.

Stupnica hodnotenia predmetu:

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.