Logo MKVNK

Počítačová geometria (1)

Informácie o predmete

Vitajte na predmete Počítačová geometria (1) pre 2. ročník magisterského štúdia učiteľstva deskriptívnej geometrie.


Prednáška + cvičenie - Štvrtok 8:10, M-116.


Odporúčaná študijná literatúra:

Prednášky + cvičenia

1. prednáška + cvičenie

Úvod, prehľad kurzu

Jednoduché oblúky - Hermitove kubiky

Aplikácia - Hermitova kubika

2. prednáška + cvičenie

Bézierove krivky - Bernsteinove polynómy, konštrukcia, vlastnosti a vyčísľovanie

Bernsteinove polynómy 3. stupňa

Bernsteinove polynómy 4. stupňa

3. prednáška + cvičenie

Bézierove krivky - vlastnosti a vyčísľovanie

Aplikácia - Bézierova krivka

4. prednáška + cvičenie

Splajny - spojistosť kriviek, polynomická interpolácia

Súbor z Maximy

Príklad - splajnová funkcia

5. prednáška + cvičenie

Interpolačné splajny - Hermitov, kardinálny, Catmull-Romov, Kochanek-Bartelsov splajn

6. prednáška + cvičenie

Interpolačné splajny - Hermitov, kardinálny, Catmull-Romov, Kochanek-Bartelsov splajn

Príklad - Hermitov splajn

Hermitov splajn - aplikácia + Maxima

Zmiešavacie funkcie pre kardinálny splajn

Príklad - kardinálny splajn

Kardinálny splajn - aplikácia + Maxima

Príklad - Kochanek-Bartelsov splajn

Zadania

1. úloha

Jednoduché oblúky, Bézierove krivky, spojitosť

Zadanie úlohy

2. úloha

Interpolačné splajny

Zadanie úlohy

Hodnotenie

Z predmetu je možné získať 100 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať z každej časti aspoň 25 bodov.

Stupnica hodnotenia predmetu:

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.