Cvičenia Hodnotenie Odovzdávanie Odkazy

Cvičenia

1. cvičenie
  Úvod -- prehľad kurzu, hodnotenie
  Opakovanie -- matice, vektory a operácie s nimi

picture_as_pdf Úlohy riešené na cvičení

4. cvičenie
  Afinné transformácie -- zmena súradnicovej sústavy, rotácie v priestore

picture_as_pdf Poznámky k cvičeniu

picture_as_pdf Úlohy riešené na cvičení

7. cvičenie
  Rasterizácia kružnice -- algoritmus Bresenham
  Rasterizácia úsečky, kružnice a elipsy -- Midpoint pravidlo
10. cvičenie
  Viditeľnosť -- algoritmus odstraňovania zadných stien

picture_as_pdf Sprievodná prezentácia z cvičenia

2. cvičenie
  Reprezentácie objektov -- delenie priestoru

picture_as_pdf Sprievodná prezentácia z cvičenia

5. cvičenie
  Afinné transformácie -- rotácia pomocou kvaterniónov
  Rasterizácia úsečky -- úvod

picture_as_pdf Poznámky k cvičeniu

8. cvičenie
  Vypĺňanie -- Scanline

picture_as_pdf Riešený príklad krok po kroku

11. cvičenie
  Orezávanie úsečiek -- algoritmy Cohen-Sutherland a Cyrus-Beck

picture_as_pdf Sprievodná prezentácia z cvičenia aj s riešeným príkladom

3. cvičenie
  Reprezentácie objektov -- mnohouholníkové pletivá

picture_as_pdf Sprievodná prezentácia z cvičenia

6. cvičenie
  Rasterizácia úsečky -- algoritmy DDA a Bresenham
9. cvičenie
  Viditeľnosť -- Z-buffer

Hodnotenie

Na cvičeniach je možné získať 60 bodov, keďže tvoria 60% celkového hodnotenia predmetu.

Cvičenia sú rozdelené na 2 časti:

Na pripustenie ku skúške je potrebné získať z každej časti aspoň polovicu bodov, t.j. 20 bodov z programovacej časti a 10 bodov z písomnej časti.

Účasť na cvičeniach nie je povinná ani hodnotená.

Odovzdávanie

Zadania sú vypracované v jazyku C# vo Visual Studio Community 2015/2017/2019 s použitím WPF, t.j. podobne ako v predošlých kurzoch.

Pre každé zadanie sú zverejnené detailné pokyny, hodnotenie a potrebné súbory (napr. šablóny, vstupné dáta).

Zadania sú odovzdané pomocou formulára, ktorý je zverejnený spolu s pokynmi. Pre každú úlohu sú vyhradené minimálne 2 týždne. Termín odovzdania je uvedený v pokynoch, a teda súbory nebude možné odovzdať po tomto termíne. Vždy odovzdávajte finálnu verziu vašej práce.

Odovzdávate nasledovné súbory: zdrojové súbory (.cs), spustiteľný súbor (.exe) a priečinok s VS projektom. To znamená, že aplikáciu možno spustiť aj na stroji, na ktorom nie je nainštalované VS.

Tieto súbory skomprimujete do archívu (.rar, .zip, .7z) a ten odovzdáte do formulára.

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.

Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".

Links

picture_as_pdf Základy C# a vytváranie WPF aplikácií (EN)

picture_as_pdf Zbierka úloh (EN)

picture_as_pdf Zbierka úloh (SK)