Aktuálne Cvičenia Zadania Hodnotenie Odovzdávanie

Aktuálne

Vitajte na cvičeniach z predmetu Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá! Prečítajte si podmienky odovzdávania a hodnotenia.
Prosím, prihláste sa na cvičenia cez MS Teams použitím kódu gqw9iz3.

Cvičenia

1. cvičenie

    Úvodné informácie a organizácia cvičení

2. cvičenie
3. cvičenie

    Zobrazovací kanál a prienik lúča s objektami

4. cvičenie

    Ray casting

5. cvičenie

Afinné transformácie v rovine a priestore

6. cvičenie

Phongovo osvetľovanie a tieňovanie

Zadania

Vašou úlohou bude naprogramovať jednoduchý grafický systém. Presnejšie, bude potrebné načítať zo súboru trojuholníkové pletivo a vykresliť ho do bitmapy. Po pridaní svetelných zdrojov aplikujete tieňovanie (najprv ploché, neskôr Phongovo). Na záver urobíte vykreslenú scénu pohyblivou, a teda implementujete základné afinné transformácie, aby používateľ mohol scénu otáčať, posúvať a približovať. Ku každej z častí dostanete podrobné inštrukcie v rámci zadania príslušnej úlohy.
1. úloha -- Ray casting
termín: do TBA
2. úloha -- Osvetľovanie a tieňovanie
termín: do TBA
3. úloha -- Afinné transformácie
termín: do TBA

Hodnotenie

Cvičenia tvoria 50% (bodov) z celkového hodnotenia predmetu a sú rozdelené nasledovne: Na absolvovanie cvičení je potrebné získať aspoň 25 bodov. Za neskoré odovzdanie po stanovenom termíne sa počet získaných bodov vynásobí koeficientom 0,5.

Odovzdávanie

Zadania môžete vypracovávať v ľubovoľnom programovacom jazyku. Podmienkou je možnosť vykresľovania farebných bodov do bitmapy a pridávanie užívateľských prvkov (tlačidlá, textové polia a pod.). Povolené je aj použitie externých knižníc, avšak algoritmy/úlohy uvedené v zadaniach musia byť naprogramované ručne.
Odovzdané aplikácie musia byť spustiteľné na čistom windowsáckom stroji, bez potreby inštalovania dodatočného softvéru!
Na cvičeniach sa však bude demonštrovať v jazyku C# a vývojovom prostredí Visual studio Community 2019.
Pre každé zadanie bude vytvorený formulár pre odovzdávanie. Vždy odovzdávajte samostatne spustiteľný (.exe) súbor (aj s prípadnými potrebnými knižnicami) a takisto všetkty zdrojové súbory (projekty).
Pri každom vypracovaní všetky súbory vložíte do archívu (.rar, .zip, .7z) a tento archív odovzdáte do formulára. Vždy odovzdávajte finálnu verziu vášho vypracovaného zadania!


Pri odhalení podvádzania pri riešení úloh sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.
Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".