Aktuálne Cvičenia Zadania Hodnotenie Odovzdávanie

Aktuálne

Vitajte na cvičeniach z predmetu Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá! Prečítajte si podmienky odovzdávania a hodnotenia.
Prosím, zaregistrujte sa na cvičenia prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 4. marca 2020.

Cvičenia

Zadania

Vašou úlohou bude naprogramovať jednoduchý grafický systém. Presnejšie, bude potrebné načítať zo súboru trojuholníkové pletivo a vykresliť ho do bitmapy. Po pridaní svetelných zdrojov aplikujete tieňovanie (najprv ploché, neskôr Phongovo). Na záver urobíte vykreslenú scénu pohyblivou, a teda implementujete základné afinné transformácie, aby používateľ mohol scénu otáčať, posúvať a približovať. Ku každej z častí dostanete podrobné inštrukcie v rámci zadania príslušnej úlohy.
1. úloha -- Ray casting
termín: do 17. mája 2020
2. úloha -- Osvetľovanie a tieňovanie
termín: do 21. júna 2020
3. úloha -- Afinné transformácie
termín: do 21. júna 2020

Hodnotenie

Cvičenia tvoria 50% (bodov) z celkového hodnotenia predmetu a sú rozdelené nasledovne: Na absolvovanie cvičení je potrebné získať aspoň 25 bodov. Za neskoré odovzdanie po stanovenom termíne sa počet získaných bodov vynásobí koeficientom 0,5.

Odovzdávanie

Zadania môžete vypracovávať v ľubovoľnom programovacom jazyku a vývojom prostredí, ktoré ste uviedli do prihlasovacieho formulára. Podmienkou je možnosť vykresľovania farebných bodov do bitmapy a pridávanie užívateľských prvkov (tlačidlá, textové polia a pod.). Povolené je aj použitie externých knižníc, avšak algoritmy/úlohy uvedené v zadaniach musia byť naprogramované ručne.
Na cvičeniach sa však bude demonštrovať v jazyku C# a vývojovom prostredí Visual studio Community, resp. SharpDevelop.
Pre každé zadanie bude vytvorený formulár pre odovzdávanie. Vždy odovzdávajte samostatne spustiteľný (.exe) súbor (aj s prípadnými potrebnými knižnicami) a takisto všetkty zdrojové súbory (projekty). Aplikácia musí byť spustiteľná aj na čistom stroji, aj z vývojového prostredia, v ktorom ste ju vytvárali.
Pri každom vypracovaní všetky súbory vložíte do archívu (.rar, .zip, .7z) a tento archív odovzdáte do formulára. Vždy odovzdávajte finálnu verziu vášho vypracovaného zadania!


Pri odhalení podvádzania pri riešení úloh sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.
Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".